1. Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľom webovej stránky letisko-kosice.sk je Tomáš Adamkovíč, bytom Kilianová 8, 83102 Bratislava, Slovenská republika. Pri spracúvaní osobných údajov dbáme na ochranu súkromia a rešpektujeme všetky relevantné právne predpisy, najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR) a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

2. Zber a spracovanie osobných údajov

Osobné údaje získavame a spracúvame v súlade s platnými právnymi predpismi, a to iba v rozsahu potrebnom na dosiahnutie účelu, na ktorý boli získané. Medzi tieto údaje patria napríklad IP adresa, e-mailová adresa, a iné údaje poskytnuté dobrovoľne návštevníkmi našej webovej stránky.

3. Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:

4. Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame na základe:

5. Poskytovanie a zverejňovanie údajov

Osobné údaje neposkytujeme tretím stranám, s výnimkou prípadov, kde to vyžadujú právne predpisy alebo kde je to nevyhnutné na splnenie našich zmluvných povinností. Vaše údaje môžeme poskytnúť napríklad poskytovateľom IT služieb, ktorí zabezpečujú chod našej webovej stránky.

6. Doba uchovávania údajov

Osobné údaje uchovávame len po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, na ktorý boli získané, alebo po dobu stanovenú právnymi predpismi. Po uplynutí tejto doby sú údaje bezpečne vymazané alebo anonymizované.

7. Práva dotknutých osôb

V súlade s platnými právnymi predpismi máte právo:

8. Bezpečnosť osobných údajov

Prijímame primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov pred neoprávneným prístupom, stratou, zneužitím alebo zničením.

9. Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky alebo požiadavky týkajúce sa spracúvania osobných údajov, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese: info@letisko-kosice.sk.

10. Zmeny v politike ochrany osobných údajov

Táto politika ochrany osobných údajov môže byť priebežne aktualizovaná. Odporúčame pravidelne sledovať túto stránku, aby ste boli informovaní o prípadných zmenách.